Общи условия

Тези правила и условия се отнасят за използването на този Сайт. Употребата на този Сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение. tv7.bg си запазва правото да променя тези Правила и Условия по всяко време, като публикува промените на Сайта. В тези Правила и Условия, потребителят се нарича за кратко Вие или Вашия, а доставчикът – Ние или Нашия.

1. Съдържание – Сайтът Ви е предоставен за лична информация, забавление и образование. Ние не твърдим или не гарантираме, че информацията на този Сайт е вярна, пълна, актуална. Материалите, публикувани на Сайта, включващи фотографии, образи и текст, не може да бъдат копирани, преиздавани, сваляни, репродуцирани, отпечатвани, рекламирани, предавани по никакъв начин, освен за лично ползване и нестопанска цел. Всякаква друга употреба изисква Нашето изрично писмено разрешение.2. Вие се съгласявате да не адаптирате, изменяте, създавате производни от материалите, които са на този Сайт, или да използвате някои от тях за други цели, освен за лично ползване и с нестопанска цел. Вие се съгласявате да използвате Сайта само за законни цели и по начин, който не накърнява правата, не ограничава и не възпрепятства използването й от трети лица. Тези забрани или ограничения се отнасят за незаконно ползване, което може да причини притеснения или неудобство на други лица, а също и за предаването на информация, която има неприличен или оскърбителен характер.3. Вие нямате право да публикувате или предавате чрез този Сайт клеветнически, заплашващи, неприлични, оскърбителни, порнографски материали или материали, които биха нарушили правата на други хора (включително авторски права, права за конфиденциалност, или неприкосновенност на личността) или такива, които да причинят неудобство, или които не съответстват на всички съответни закони. Нямате право да изразявате мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни. Очакваме от Вас винаги да се отнасяте към другите потребители с уважение.4. Отказ от права – С ПЪЛНАТА СИЛА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ САЙТА, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ, ИМЕНА, КАДРИ, СНИМКИ, ЛОГА И ИКОНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАС ИЛИ ИМАЩИ ВРЪЗКА С НАШИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ИЛИ ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА В ОРИГИНАЛЕН ВИД. НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ (ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ), ВКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ ЗА УДОВЛЕТВОРИТЕЛНОСТ НА КАЧЕСТВОТО, ЛИКВИДНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ЗАКОННОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ, СИГУРНОСТ И ТОЧНОСТ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ, ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ ЗА ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.5. Грешки и прекъсвания – ние не поемаме гаранция, за това че функциите, съдържащи се на Сайта, няма да имат прекъсвания или грешки, или че тези дефекти ще се коригират, или че Сайта или сървърът не съдържат вируси или технически дефекти, както и за пълната функционалност, точност, надеждност на материалите. Не поемаме гаранции и не носим отговорност за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из Сайта или свалянето на всякакви материали, информация, текст, снимки, видео или аудио клипове.

6. Сайтове на трети лица – Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през този Сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби или причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на, или станали възможни чрез Сайта, включително плащания за доставки на продукти, услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително и само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не Ни държите отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни сделки.7. Запазени марки – Имената, снимките и логата, идентифициращи телевизионните канали на tv7.bg, трети страни или техните произведения, продукти и услуги, се явяват собственост на tv7.bg. Нищо на Сайта не следва да се разглежда пряко или косвено като предоставяне на лиценз или право върху търговската марка или патента на тези имена, снимки и/или лога на Вас, или на друга трета страна. Всички права, включително авторските права и правата върху информацията на този Сайт и неговото съдържание са Наша собственост или лицензирани за Нас.

8. Публикуване на съдържание – Ако Ви бъде предложено да публикувате съдържание на Сайта, включително текст, графика, видео или аудио (Съдържание), Вие се задължавате при публикуване на Съдържанието да ни предоставите правата за неограничено ползване на тези материали, без да дължим заплащане на авторски права, а също така да ни предоставите правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, да създаваме производни материали, да разпространяваме, изпълняваме, поставяме и използваме всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и/или да го използваме в други дейности и по всички медии, сега известни, или създадени по-късно, за пълния срок и за всички права, които могат да произлизат от Съдържанието. Ако не възнамерявате да предоставите тези права на Нас, моля не публикувайте Вашето Съдържание на Сайта. Чрез публикуване на Вашето Съдържание на Сайта Вие гарантирате, че:

(оригинал) – Съдържанието е оригинално и Вие сте притежател на авторските права;

(липса на закононарушения) нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно, или не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права за неприкосновеност на личността, права за публикуване, или всякакви други права на трети лица;

(ограничения или заплащане) Ние можем да използваме, излъчваме и използваме по друг начин Съдържанието и да ползваме правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към Вас или трети лица и Вие се отказвате от всички т.нар. морални права в Съдържанието; 

(трети лица) Вие сте получили всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Нас няма да накърни никакви права на третите лица.9. Обезщетения – Вие се съгласявате да ни обезщетите незабавно срещу всички искания, задължения, щети, разходи, включително юридически разходи, произтичащи от нарушения на тези Правила и Условия от Вас или всякакви други задължения, произтичащи от Вашето използване на Сайта.10. Прекратяване – Ние имаме правото да прекратим незабавно използването на Сайта от Вас, ако Ние сметнем по наше усмотрение, че Вие сте нарушили тези Правила и Условия или по друг начин сте били въвлечени в действия, които ние смятаме за недопустими.11. Невалидност – Ако някои от тези Правила и Условия се окажат незаконни, невалидни или по друг начин невъзможни да бъдат в сила, според законите на съответния щат или държава, за които тези Правила и Условия са предвидени да бъдат в сила, тогава според степента и юрисдикцията, според които тези Правила и Условия са незаконни, невалидни или неприложими, те ще бъдат премахнати от тази клауза. В пълна сила ще останат останалите Правила и Условия, които ще продължат да бъдат задължителни и приложими.

12. Приложимо законодателство – За тези Правила и Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на съдилищата в Република България.

13. Несъгласие – Ако тези Правила и Условия не се прилагат в пълната им сила, Вие нямате разрешение за достъп до Сайта и трябва да прекратите незабавно ползването на Сайта.14. Конфиденциалност – Ние ще се съобразяваме с приложимите разпоредби на Закона за Защита на Личните Данни в България, във връзка с всяка лична информация, свързана с Вас и събрана от Нас. Вие може да бъдете помолени да въведете информация за Вас на различни страници от Сайта. Ние ще използваме тази информация в съответствие с нашите Условия за конфиденциалност на информацията.